Heine Avdal & Yukiko Shinozaki
nothing’s for something

2–3.5 2012

  • 2.5 2012, at 20.00
  • 3.5 2012, at 20.00

Venue: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Directions

  • nothing's for something
  • About Heine Avdal
  • About Yukiko Shinozaki
  • Credits
  • Publication
  • Timetable